กคช. เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ โครงการเมืองใหม่บางพลี สมุทรปราการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่ภายในโครงการเมืองใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลัก

ธรรมาภิบาลจึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 10042 เนื้อที่ประมาณ 9-3-04.30 ไร่ (ประมาณ 3,904.30 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า
ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 291,400 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 874,200 บาท

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 10043 เนื้อที่ประมาณ 13-2-67.2 ไร่ (ประมาณ 5,467.20 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,100,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า
ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 321,400 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 964,200 บาท กำหนดรูปแบบการเช่าจะต้องไม่เป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบอาคารถาวร และกรณีการเคหะแห่งชาติจะขอคืนพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการในอนาคต ผู้เช่าต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ
การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคาของโฉนดที่ดินเลขที่ 10042 และ 10043
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

3. โฉนดที่ดินเลขที่ 10047 เนื้อที่ประมาณ 13-0-50 ไร่ (ประมาณ 5,250 ตารางวา) ในพื้นที่โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 2 (B6) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,100,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 326,300 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 978,900 บาท กำหนดรูปแบบการเช่าจะต้องไม่เป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบอาคารถาวร
กรณีการเคหะแห่งชาติจะขอคืนพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการในอนาคต ผู้เช่าต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อการเคหะแห่งชาติ

กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป

 

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/ToDRo

Read Previous

ทรู คอร์ปอเรชั่น ลุยสร้างเครือข่ายที่เหนือกว่า ชู ‘Synergies’ 2.5 แสนล้านบาท

Read Next

‘เศรษฐา’ และ เอกอัครราชทูตจีน ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน เข้าไทยตามนโยบายฟรีวีซ่า