กรมบัญชีกลางลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก

กรมบัญชีกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและใช้ประกอบการพิจารณาผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ว่ากรมบัญชีกลางและกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้สำหรับตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทางทะเบียนรถที่กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกด้วย

สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะส่งรายละเอียดข้อมูลทางทะเบียนรถของผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนให้กับกรมการขนส่งทางบกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลทะเบียนรถต้องให้ความยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อน หลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับการพิจารณาผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP กลับมาที่กรมบัญชีกลางทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวในตอนท้ายว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน อีกทั้ง เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การพิจารณาการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/G52BS

Read Previous

“weeboon.com” ชวนปั่นจักรยานชมทัศนียภาพเวียดนามเหนือและทะเลสาบอินเล

Read Next

ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มไก่ไข่ เลี้ยงแบบธรรมชาติ (Cage Free) โชว์การผลิตใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค