ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ-IOD จัดหนัก ‘ป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน’

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง (โครงการ บจ.เข้มแข็ง) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนสำคัญในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดี อันเป็นการป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสื่อสารความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนทุกภาคส่วนตระหนักถึงกฎเกณฑ์และมาตรการใหม่ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน โดยมี ศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์มากกว่า 1,400 คน

“ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและทิศทางของธุรกิจที่ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน เช่น การกำหนดให้บริษัทที่ระดมทุนต้องมีผลกำไรและส่วนทุนในจำนวนที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มการเตือนผู้ลงทุนด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและการทบทวนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor listing) และการย้ายกลับมาซื้อขาย (Resume trade) ให้มีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เป็นต้น”เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนายังมีการบรรยายและเสวนาในประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญที่มีทั้งองค์ประกอบ โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ระบบควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแล พร้อมทั้งแนวทางในการสอดส่องและติดตามการทำธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์และมาตรการใหม่ ที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาดังนี้ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ IOD นางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการตรวจสอบ IOD นางสาวอุษณีย์ สมศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ นายทรงยศ บรรจงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2 ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ทางลิงก์ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aAb3fJDeCk69wULdJ_xK7oiasVE7YjZAs–o_QhRHO9UQlBBWUZVSEk2SURWWVEzNEdBME9PNEkyRS4u&origin=QRCode&qrcodeorigin=presentation

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/oBg5k

Read Previous

ก.ล.ต.กล่าวโทษต่อ DSI กรณีสร้างราคาหุ้น MORE เพิ่มเติมอีก 8 ราย

Read Next

โครงการ ‘Egg white for life ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส ไม่ให้ขาดไข่ขาว’ เพื่อผู้ที่เข้าไม่ถึงโปรตีนคุณภาพ