ก.ล.ต. ถกชมรมวาณิชธนกิจวางแนวทางยกระดับการระดมทุน

 

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ หารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการระดมทุนและบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการคัดกรองบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสานต่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งระดมทุนที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ประชุมร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ นำโดยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาและยกระดับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการระดมทุน เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ในการคัดกรองบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และแนวทางในการยกระดับการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทที่ระดมทุนจากประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการยกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุก เพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การให้ความเห็นต่อร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และแบบทดสอบความรู้ของผู้ลงทุน เป็นต้น

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยถือเป็นบทบาทสำคัญที่จะช่วยในการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงยังเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเข้าทำรายการในขนาดที่มีนัยสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. และชมรมวาณิชธนกิจก็ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณสมาชิกของชมรมวาณิชธนกิจทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสานต่อความร่วมมือและยกระดับการทำงานร่วมกัน พัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ให้เป็นแหล่งระดมทุนที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยโดยรวม”

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/mMTNL

Read Previous

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จัดอบรมพิเศษเสริมความรู้งานสรุปความเสียหายและการจัดซ่อม

Read Next

TikTok ฉลองวันสุขภาพจิตโลก มุ่งสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนความสำคัญของสุขภาพจิต