ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 40

ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market Forum: ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 40 เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานภายใต้ ACMF Action Plan 2021-2025 นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนในภูมิภาคและส่งเสริมตลาดทุนในอาเซียนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ระดับเลขาธิการ (ACMF Chairs’ Meeting) ครั้งที่ 40 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของ สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Taxonomy) version 3 สำหรับ ภาคการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (2) แผนการพัฒนา ASEAN Transition Finance Guidance (3) การศึกษาเพื่อพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) ที่เหมาะสมกับบริบทของอาเซียน (4) การนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (International Sustainability Standards Board: ISSB Standards) ไปปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และ (5) การประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ACGS 2024 เพื่อยกระดับเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในภูมิภาคให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ G20/OECD Principles of Corporate Governance ที่ได้ปรับปรุงใหม่

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านกองทุนรวมและด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ได้เสนอแผนการจัดทำ Guidance Notes on Disclosure Requirements for Wrapper of Prospectuses for Cross Border Offerings เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เสนอขายกองทุนภายใต้ ASEAN Collective Investment Schemes และร่วมแลกเปลี่ยนพัฒนาการของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศสมาชิกอีกด้วย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/fAjWG

Read Previous

‘สมาคมพลังงานใหม่จีน-สภาพลังงานอัจฉริยะออสเตรเลีย’ เล็งจับมือจัดงานพลังงานในออสเตรเลีย

Read Next

CP LAND มุ่งมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน การันตีด้วยรางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน