ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์รายงานผลการขายหุ้น IPO เพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้ลงทุน

เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนก่อนวันที่หุ้น IPO จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 – 2569 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับบทบาทการพัฒนาตลาดทุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเข้าถึงตลาดทุนในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้น IPO ที่ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น (disclosure-based) เพื่อให้ทันเวลาและไม่เป็นภาระต่อผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูล

ก.ล.ต. จึงเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO เพิ่มเติมจากแบบรายงานผลการขายหุ้น 81-1-IPO ในรูปแบบรายงานผลการขายหุ้น 81-1 อย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ) ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน
ข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิม เช่น จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO จำนวนหุ้นที่มีข้อกำหนดการห้ามขาย (Lock-up)
ข้อมูลผู้ได้รับจัดสรรมากที่สุด เช่น จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO ของผู้ได้รับจัดสรรสูงสุด 10 รายแรก และแหล่งที่มาของการได้รับจัดสรร
ข้อมูลผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เช่น จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO ของผู้มีอุปการคุณสูงสุด 10 รายแรก
ข้อมูลผู้ได้รับจัดสรรสูงสุดจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เช่น ผู้ได้รับจัดสรรสูงสุด 10 รายแรกของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย เป็นต้น

(2) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานนำส่งแบบ 81-1 อย่างย่อ นำส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันที่บริษัทจะเข้าซื้อขายเป็นวันแรก (First trading day) หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย แล้วแต่ว่าวันใดถึงกำหนดก่อน โดยให้บริษัทรายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้ และให้ถือว่าได้รายงานต่อ ก.ล.ต. ด้วยแล้ว (ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการนำส่งรายงานแบบ 81-1-IPO ในปัจจุบัน)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=959 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2567

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/IQapc

Read Previous

“มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์” จับมือ “กลุ่มไทยสมายล์” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Read Next

คาดวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงในต่างประเทศ จะเริ่มในไตรมาส 2 ปีหน้า