ก.ล.ต. เตือน ซิปเม็กซ์ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณียื่นขอฟื้นฟูกิจการ

ตามที่บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งบริษัทยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า และลูกค้ายังสามารถถอนทรัพย์สินได้ตามปกติ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้รับแจ้งจาก Zipmex เกี่ยวกับความคืบหน้าในแผนการดำเนินการในการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ โดยการดำเนินการส่วนหนึ่งจะรวมถึงการที่บริษัทจะยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ก... จึงได้กำชับให้ Zipmex ดำเนินการโดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับ โดยต้องให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมและถอนทรัพย์สินได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ Zipmex สื่อสารและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อลูกค้าในช่องทางการติดต่อของ Zipmex เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.. 2561 (... สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ... ได้ติดตามตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Zipmex มีความพร้อมในการรองรับการทำธุรกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า และ ก... ยังเปิดสายด่วนกรณี Zipmex เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมกับZipmex โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก... โทร 1207 กด 8

อนึ่ง ในกรณีที่ศาลล้มละลายกลางสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว Zipmex จะอยู่ในสภาวะการพักชำระหนี้(Automatic Stay) ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถถอนทรัพย์สินของตนเองได้ตามความประสงค์ และ Zipmex ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก... และยังมีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ... สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยหาก Zipmex มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก... ยังคงสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้ตามกระบวนการปกติ

ทั้งนี้ ก... ขอให้ลูกค้าของ Zipmex ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของ Zipmex อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสิทธิของตนเองในกระบวนการดังกล่าว

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/zPHmR

Read Previous

AIS เร่งภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น HUB of E-Waste

Read Next

“เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ” ตั้งเป้าทะยานสู่เวทีโลก ปักธงด้วยโปรเจกต์แรก “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ภาพยนตร์อวกาศ High Concept เรื่องแรกของไทย