คู่มือชาวไมซ์! เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊กเล่มใหม่ ว่าด้วย ‘ศิลปะ+หัวใจ’ ในการบริการ

อย่างที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นั้นสร้างทั้งชื่อเสียงและผลกำไรให้กับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) – สสปน. (Thailand Convention and Exhibition Bureau – TCEB) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการที่ให้บริการสถานที่จัดงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การให้องค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมและเป็นการพัฒนาตามแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน ด้วย หลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course (VMC) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

ในปีนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว สสปน. ได้พัฒนาหลักสูตร Venue Management Course ขึ้น พร้อมจัดทำหนังสือที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้แก่อุตสาหกรรม โดยนำเสนอหลักสูตรแรก คือเรื่อง “การบริการ” (Service) เนื่องจาก การบริการคือหัวใจหลักที่ผู้ใช้บริการมักคำนึงถึง อีกทั้งการบริการที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจ และความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้สถานที่ซ้ำ รวมถึงการแนะนำบอกต่อและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการใหม่ๆ ได้ลองเลือกใช้งาน และบริการที่ประทับใจยังเป็นจุดแข็งที่ทำให้สถานที่นั้น ๆ โดดเด่นและแตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับการจัดทำหลักสูตร Venue Management Course (VMC) ในเรื่องการบริการ (Service) นั้น สสปน. จัดการเผยแพร่ในรูปแบบของพ็อกเกตบุ๊ก และการจัดการอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้มีการเปิดตัวพ็อกเกตบุ๊กที่มีชื่อว่า “The (He)art of service บริการด้วย…(ศิลปะ+หัวใจ)”

อรชร ว่องพรรณงาม ประธานหลักสูตรการบริหารการจัดการสถานที่จัดงาน และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหลักสูตร VMC ว่า

“สสปน. มีความมุ่งหวังที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเป็นสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดยการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์เรื่องการบริการในสถานที่จัดงาน ตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายของการจัดการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ตามพันธกิจของ สสปน. ซึ่งจัดการเผยแพร่ในรูปแบบของพ็อกเกตบุ๊ก และการจัดการอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมไมซ์มาอย่างยาวนาน”

ภายในงานแถลงข่าว ยังมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์มาร่วมพูดคุยด้วย ในบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดย ทาลูน เทง – นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) และกรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้กล่าวถึงการให้บริการสถานที่ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยให้แง่คิดเรื่องการปรับปรุงบริการไว้ว่า

“การจะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ ต้องเริ่มจากการปรับปรุงเรื่อง ‘การบริการ’ ซึ่งการบริการครอบคลุมทั้งการบริการด้านฮาร์ดแวร์ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือต่างๆ และอีกส่วนคือซอฟต์แวร์ หรือตัวผู้ให้บริการ โดยเราจะต้องพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปควบคู่กัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในส่วนของสถานที่ต้องเติมเต็มด้วยระบบที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงเรื่องความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาคน ต้องพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต”

ในขณะที่ ประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายการขายโรงแรมดุสิต ได้กล่าวถึงการสร้างบุคลากรให้มีหัวใจในการบริการว่า

“การบริการจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการมี ‘ความรัก’ ในงานที่ทำ ซึ่งความรักดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ เราต้องปลูกฝังให้บุคลากรรักองค์กรก่อน โดยองค์กรต้องแสดงออกก่อนว่ารักพนักงาน และพร้อมทำอะไรดีๆ ให้พนักงานของตนเอง ความรักนี้ก็จะถ่ายทอดจากผู้ให้บริการไปสู่ลูกค้า แล้วการบริการก็จะเกิดขึ้นจากหัวใจของเราเอง”

สำหรับพ็อกเกตบุ๊ก “The (He)art of service บริการด้วย…(ศิลปะ+หัวใจ)” เล่มนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับเคล็ดลับสำคัญ ในการสร้างความสำเร็จของการจัดการสถานที่จัดงานที่เริ่มต้นจาก “การบริการ” เช่น Start with P(eople) – งานบริการเริ่มที่คน, What we stand for – สร้างเอกลักษณ์จากจุดยืนของตนเอง, Secret Sauce – ถอดเคล็ดลับการบริการจาก 10 กรณีศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในงานบริการมากขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและอีเว้นต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาด้านทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงปรัชญาของการให้บริการไว้ว่า “ปรัชญาการให้บริการคือ ‘Be smart and professional to serve people’ การบริการคือความเป็นมืออาชีพ และมีความภูมิใจในงานของเรา”

ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดนั้นรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการไมซ์กว่า 20 ท่าน อาทิ สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา – นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA), ทาลูน เทง – นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) และกรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์, ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ – นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA), อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), ประชุม ตันติประเสริฐสุข – รองประธานฝ่ายการขายโรงแรมดุสิต, กฤษณี ศรีษะทิน – ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Stream Events Asia Ltd., , สุรเชษฐ วรวงศ์วสุ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดดี้ ทู รี๊ด จำกัด ซึ่งกลั่นกรองออกมาเป็นเทคนิคและเคล็ดลับที่ผสานรวมระหว่าง “ศิลปะ” และ “หัวใจ” ของการให้บริการ ผ่านการนำเสนอและเล่าเรื่องที่สนุก เข้าใจง่าย เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกันก็อัดแน่นไปด้วยข้อคิดดี ๆ ที่เหมาะสำหรับทุก ๆ คนในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผู้ที่สนใจหนังสือ สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นอกจากพ็อกเกตบุ๊กแล้ว ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร VMC ในหัวข้อการให้บริการ เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และสามารถนำไปพัฒนาการให้บริการในสถานที่จัดงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/micecapabilities

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/GSSow

Read Previous

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง เชิญชวนเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย“นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

Read Next

‘ซีพี ออลล์’ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น คาดเสนอขายวันที่ 21-22, 24-25 และ 28 ก.ย. นี้ ชูดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน อันดับเครดิต AA- สร้างโอกาสการลงทุนในยุคปัจจุบัน