ดีป้า ปั้น’Thai Skill’ ศูนย์กลางเรียนรู้ เสริมแกร่งทักษะอาชีพผ่านเทคโนดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล ปั้นให้เกิด 30,000,000 Digital Citizen ที่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดเวทีแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาอาชีพ ร่วมชิงทุนในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งต่อความรู้ รวมกว่า 100,000 บาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาส จนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีป้าในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนของประเทศให้พร้อมก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เกิด 30,000,000 พลเมืองดิจิทัล เข้าถึงบริการ ใช้ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม ล่าสุด ดีป้า พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

“จุดเริ่มต้นของโครงการฯ สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิม ประชาชนและธุรกิจที่ไม่ปรับตัวหรือปรับตัวไม่ทันจะถูกแทนด้วยธุรกิจใหม่และการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ดีกว่า สะดวกกว่า และประหยัดกว่า ในรูปแบบของบริการออนไลน์ ดีป้าได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ในระดับ ฐานรากเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ภารกิจของเราจะเป็นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมทักษะประชาชนให้มีศักยภาพรับกับการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดีป้า จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาชน” ดร.ณัฐพล กล่าว

สำหรับ โครงการ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” มุ่งส่งเสริมการยกระดับทักษะของประชาชนทุกคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางออนไลน์ หรือ โซเชียล มีเดีย ที่เข้าถึงและใช้งานได้ผ่าน Facebook และ YouTube โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับ เพื่อเสริมทักษะความรู้ใหม่ ๆ และยังเป็นการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ในกลุ่มประชาชนคนไทย ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสะดวกต่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถยกระดับทักษะเหล่านี้ไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการส่งต่อความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

โดยแบ่งปันความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Skill ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย 1. องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป 2. ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล , ภาษา , บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสาร ติดต่อหรือทำการค้ากับต่างประเทศ นับว่าสองทักษะดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทย สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่างๆ กับ Thai Skill อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ การขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเองของประชาชน ที่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญ

Thai Skill นอกจากจะแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทุก ๆ คนแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้สนใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Thai Skill ซึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเปิดเวทีในการแบ่งปันปันไอเดียและทักษะอาชีพต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ที่สร้างสรรค์และส่งต่อสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการเกษตร ภาษา ดิจิทัล และอื่นๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่านสามารถอัปโหลดคลิปวีดีโอลงบน Social Media ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThaiSkill แล้วลงทะเบียนผ่านทาง Inbox ใน Facebook ของโครงการ คณะกรรมการจะคัดเลือก และมอบรางวัลเป็นทุนการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมเวิร์คช็อปพิเศษ กับ “เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้สไตล์ Youtuber”

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มของโครงการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการแบ่งปันความรู้หรือไอเดียที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น และมีการสร้าง Youtube Playlist บน Youtube Channel ของโครงการเพื่อรวบรวมไอเดียเป็นความรู้ให้กับผู้อื่น อันเป็นการส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ และการต่อยอดสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับช่องทางติดตามมีทั้ง Facebook Fanpage : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถกด following และติดดาวกันได้ เพื่ออัพเดทข้อมูลดีๆ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.facebook.com/DEPAThaiSkill และ YouTube Channel : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/zX2EZ

Read Previous

เจดีเซ็นทรัล ปลื้ม 11.11 ทะลุเป้า ยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแบบถล่มทลายกว่า 273%

Read Next

รวยง่าย รวยเร็ว (จริงหรือ?) จากการสร้างรายได้เชิงรับ (Passive Income) ด้วยคอนโดมิเนียม