ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เริ่มซื้อขาย 29 เม.ย. นี้

บมจ. โปรเอ็น คอร์ป ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารครบวงจร รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 29 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,027 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROEN”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. โปรเอ็น คอร์ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROEN” ในวันที่ 29 เมษายน 2564

PROEN และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center บริการอินเทอร์เน็ต ISP และ บริการคลาวด์ (Cloud Service) และ 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service) โดยในปี 2563 รายได้กลุ่ม ICT : กลุ่มรับเหมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ ICT ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจการสื่อสารและสารสนเทศ ธุรกิจบันเทิง และธนาคารพาณิชย์ ส่วนธุรกิจรับเหมาที่เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี 2560 มีกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ และผู้รับเหมารายหลัก โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่ารวม 334 ล้านบาท

PROEN มีทุนชำระแล้ว 158 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 230 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 86 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 279.5 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,027 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 41 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2563) เท่ากับ 25.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมาแล้วกว่า 23 ปี มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์ข้อมูลของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก และบริษัทมีการขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถรองรับตู้ Server ได้ 645 ตู้ ซึ่งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานแห่งใหม่ ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการด้าน ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง 
PROEN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวศรีบัวเอี่ยม ถือหุ้น 73.8% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย