ทิศทางตลาดหุ้นไทย ใต้แผนพัฒนา ฉบับ 4

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้สิ้นสุดลงในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 โดยคำนึงถึงปัจจัยความท้าทายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก (Mega Trends) ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนในหลายด้านที่สำคัญ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสูงวัย ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็มีการเปิดเผยแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) ด้วยเช่นกัน โดยมุ่งขยายการเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดทุน สังคม และประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่มากกว่าเพื่อทุกคน (Growth for Business, Industry, Society)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/jpDIY

Read Previous

คกก.กลางพคจ.จัดประชุมเผยแนวทางด้านการต่างประเทศของจีนในอนาคต

Read Next

‘ส่งออกไทย’ เหนื่อยต่อ ยังหดตัวต่อเนื่องไม่หยุด