ธอส. รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานสากลISO37001:2016 ระบบจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 37001:2016 ระบบจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน (Anti-bribery Management System : ABMS) โดยนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้รับมอบจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) พร้อม นายธะเรศ  โปษยานนท์ กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนตามมาตรฐานสากล ISO 37001:2016 – Accredited by ANAB พร้อมกันนี้นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank Corporate Governance Principles and Code of Conduct) และประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี .. 2567 เพื่อเป็นการมอบนโยบายดังกล่าวให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 นอกจากนี้ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวปาฐกถา เรื่องขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล

โดยผลการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Bank)”

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/qER6H

Read Previous

ประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ “ชเว ยอง-แจ” ที่ได้รับรางวัล “asia top awards 2024” สาขา “Most Popular Asia Artist Of The Year”

Read Next

AIS ACADEMY ผนึก กระทรวง พม. ชวน นิสิต-นักศึกษา สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท