บทวิเคราะห์ : จีนจัดสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ปีนี้ (2023) จีนเริ่มสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ถือเป็นการสํารวจที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงและศักยภาพของประเทศ โดยพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่ครอบคลุมทุกด้าน วัตถุประสงค์หลักของการสํารวจครั้งนี้คือ เพื่อสำรวจขนาด การพัฒนา เค้าโครง และประสิทธิภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับทุติยภูมิ และอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของจีน เพื่อทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีนและใช้อ้างอิงในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว

การสํารวจครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายที่ถูกสำรวจ โครงสร้างองค์กร เงินเดือนพนักงาน กําลังการผลิต สถานะทางการเงิน การผลิตกับการดําเนินงาน การผลิตกับการใช้พลังงาน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล สํารวจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการสำรวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับการผลิตเพื่อสะท้อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจประชาชาติอย่างเป็นระบบ และนำผลการสำรวจไปใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการบริหารเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ การสํารวจครั้งนี้ยังได้เพิ่มการสํารวจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยจะเพิ่มประเด็นต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) และปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งจะเพิ่มบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะทำการสํารวจครั้งนี้ได้แก่ อุตสาหกรรม เหมืองแร่ อตสาหกรรมการผลิต การผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ความร้อน การผลิตและการจัดหาก๊าซและน้ำการก่อสร้าง การค้าส่งและค้าปลีก การขนส่ง คลังสินค้าและการไปรษณีย์ ที่พักและการจัดเลี้ยง การส่งข้อมูล อุตสาหกรรมบริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การเช่าและบริการทางธุรกิจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการด้านเทคนิค การอนุรักษ์น้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ธุรกิจบริการชาวบ้าน การซ่อมแซมและการบริการอื่น ๆ การศึกษา สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมกีฬา และความบันเทิง การบริหารสาธารณะ การประกันสังคม องค์กรทางสังคม เป็นต้น

การสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจพร้อมกับการสํารวจสํามะโนประชากร และการสำรวจสำมะโนการเกษตรถือเป็นการสํารวจระดับชาติที่สำคัญ 3 ประการที่จีนจะจัดขึ้นเป็นประจำ ถือเป็นงานสถิติขนาดใหญ่ จีนจะจัดการสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจระดับชาติทุก 5 ปี ก่อนหน้านี้ ได้จัดการสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติมาแล้ว 4 ครั้งในปี 2004,2008,2012 และ 2018 ตามลำดับ

การสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทําความเข้าใจและทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน รัฐบาลได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆผ่านการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนช่วยให้รัฐบาลกําหนดนโยบายและมาตรการให้ตรงจุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล นอกจากนี้ การสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจยังสามารถ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่องค์กรต่าง ๆ อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างทันท่วงที และมีส่วนร่วมในกิจการของบ้านเมือง

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/uxGot

Read Previous

บทวิเคราะห์ : การประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางส่งสัญญาณบวกอะไรบ้าง?

Read Next

เซ็น เรสเตอร์รอง ต้อนรับปีมังกรทองเสริมความมงคลด้วยมื้ออาหารคุณภาพกับ 5 เมนูมังกรมงคล