บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการในรอบระยะบัญชีดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมถึงรับทราบพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มดุสิตธานี

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/SYPJA

Read Previous

กัมพูชาออกกฎเข้ม จนท.ต่างชาติทุกรายต้องมีใบรับรอง ‘ปลอดโควิด-19’

Read Next

ด่วน สัมมนา ‘ไห่หนาน’ โอกาสทางการค้าใหม่ของคนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ระดับโลกของจีน