บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติให้เปิดรับสมัครผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 ตั้งแต่ 21 มีนา-30 เมษานี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 มี.ค. 2567 ได้มีมติเห็นชอบการเปิดรับสมัครผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงกลางเดือนกันยายน 2567 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 จะได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่งด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาการกำหนดคุณสมบัติ ขั้นตอนการสรรหา และกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในตลาดทุน รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทาย เพื่อตอบโจทย์ทั้งที่เป็นพันธกิจตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิสัยทัศน์ขององค์กร “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุนไทย

และเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือก เริ่มตั้งแต่การกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จนถึงการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกในเบื้องต้นด้วย

สำหรับผู้สมัครที่สนใจ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังจะต้องมีทักษะและคุณสมบัติ (Competencies & Personal Attributes) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการบริหารจัดการและสานประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น รวมทั้งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ข้อมูลอื่นๆ และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 มีนาคม-30 เมษายน 2567

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/p1QtD

Read Previous

ธอส. หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ มีบ้านเป็นของตนเอง จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ – เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี

Read Next

Digital China Group ลงนาม MOU กระทรวงดิจิทัล ฯ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในระดับภูมิภาค