พิธีปิดการอบรมหลักสูตร SML รุ่นที่ื4 ปี2566

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 แก่ผู้สำเร็จการอบรม 241 คน

27 มิถุนายน 2566, กรุงเทพ: สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีฯ

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ผมได้รับทราบการดำเนินการของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้ทราบว่าผู้เข้ารับความอบรมมีความตั้งใจจริง นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการต่อยอดในสาขาวิชาที่เรียนรู้ไป สามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรฯ เป็นอย่างดีเสมอมา”

ทางด้าน พลเอกสิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า “หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 มีกำหนดการเปิดการอบรมตั้งเดือนตุลาคม ปี 2565จนถึง 16 มิถุนายน ปี 2566 เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ที่มีทักษะการคิด การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงของชาติแบบองค์รวม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่างๆ มีภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง จะเป็นเครือข่ายอันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ได้รับทราบถึงองค์ประกอบด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ เป็นเครือข่ายที่ความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเชื่อมโยงต่อยอด ในการประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆต่อไปอีกด้วย”

ทั้งนี้ หลังจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สำเร็จการอบรมไปแล้ว ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสแกนใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดในนามสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ทั้งนักธุรกิจ และหน่วยงานราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจจะมาเพิ่มทักษะความรู้ด้านความมั่นคงแห่งชาติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจซึ่งกันและต่อไป

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/F3XPe

Read Previous

คินน์ เวิลด์ไวด์ จับมือ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หนุนคนไทยตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

Read Next

เฮงเค็ล เปิดสถาบัน Henkel Converters’ Academy ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก