พิลึก! บิ๊กกสทช.ปิดห้องคุยลับแค่สองคนจัดทำงบ กสทช.67 ทำเอาบอร์ด กสทช.อึ้งกิมกี่

กสทช.แรงดีไม่มีตก คราวนี้จัดหนัก จัดเต็ม รักษาการเลขาฯ ชงร่างงบฯ กสทช.ปี 67 ถึงบอร์ดดีอีโดยไม่ผ่านมติบอร์ด กสทช. วงในเชื่อได้ไฟเขียวจาก “บิ๊กไห่-ประธานกสทช.” ปิดห้องลับกีดกันไม่ให้ร่วมพิจารณา หลังข่าวแพร่สะพัดทำเอาบอร์ด กสทช.มือทาบอก กลัวเข้าตึกแล้ว จนท.คิดว่าไม่มีตัวตน

แรงดีไม่มีแผ่วกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ที่ล่าสุดทำเอาองค์กรแตกดังโพล๊ะอีกเรื่อง เมื่อจู่ ๆ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะรักษาการเลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ สทช.2101/33298 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2562 ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) เพื่อให้บรรจุวาระการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)พิจารณา

โดยระบุว่า ด้วยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 (พรบ.กสทช.) และที่แก้ไขเพิ่มเติมมมาตรา 57 วรรค 5 บัญญัติให้สำนักงาน กสทช.เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบ(90)วัน สำนักงาน กสทช.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอบรรจุวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 5,828.5146 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. ที่นายไตรรัตน์ ลงนามส่งไปยังเลขาธิการ สดช.นั้น เป็นร่างงบประมาณที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช.แต่อย่างใด แม้รักษาการเลขาธิการ กสทช.จะนำเสนอร่างดังกล่าวบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในการประชุมบอร์ด ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 ที่ผ่านมา แต่ที่ประชุมบอร์ดได้มีการทักทวงว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช.ที่ถูกบรรจุเข้าสู่วาระในวันนั้นยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดให้คณะกรรมการ กสทช.ได้พิจารณา จึงมีมติไม่เห็นชอบ และไม่ให้นำร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เข้าสู่การพิจารณา แต่จู่ ๆ กลับปรากฏว่ารักษาการเลขาธิการ กสทช.กลับนำร่างดังกล่าวส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯโดยตรง โดยที่ร่างดังกล่าวยังไม่ผ่านการอนุมัติ

“การกระทำของนายไตรรัตน์ ที่นำส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช.ไปยัง สดช.หรือคณะกรรมการดีอีโดยตรงในครั้งนี้ ถือเป็นการท้าทายอำนาจคณะกรรมการ กสทช. เพราะถือเป็นร่างงบประมาณฯ ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช.แต่อย่างใด แต่ก็เชื่อว่า คงได้รับไฟเขียวจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.แล้ว จึงทำให้ นายไตรรัตน์ กล้าลงนามในหนังสือไปถึงเลขาธิการ สดช.”

ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจในการอนุมัติงบประมาณ และการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงบประมาณ ได้กำหนดขั้นตอนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กสทช. แต่ที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช.ได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ กสทช. และเปลี่ยนเป็นคณะทำงานพิจารณางบประมาณของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติที่ประชุม กสทช. ที่ต้องการให้กรรมการกสทช.ทุกคนส่งผู้แทนที่มีความรู้ด้านงบประมาณมาร่วมเป็นอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณก่อนส่งให้ คณะกรรมการ กสทช.ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ แต่สำนักงาน กสทช.กลับไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าว และตั้งคณะทำงานฯดำเนินการเองโดยเอกเทศ

“การกระทำดังกล่าวถือเป็นความต้องการที่จะรวบอำนาจพิจารณางบประมาณไว้ที่ตัวประธาน และรักษาการ เลขาธิการ กสทช. โดยไม่ต้องการให้กรรมการ กสทช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา”แหล่งข่าว ระบุ และว่า “จนถึงขณะนี้กรรมการ กสทช.หลายคนที่รับทราบข่าวการส่งร่างงบประมาณรายจ่ายปี 67 ของสำนักงาน กสทช.ไปยังคณะกรรมการดีอีโดยตรง ถึงกับแสดงความงุนงงว่า ตกลงแล้วสำนักงาน กสทช.ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด และกรรมการ กสทช.ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นทำหน้าที่อะไร ยังคงมีตัวตนอยู่หรือไม่”

ทั้งนี้ เรื่องนี้กลายเป็นที่โจษขานภายในสำนักงาน กสทช.อย่างหนักว่า เหตุใด ประธานถึงพยายามสนับสนุน นายไตรรัตน์ ให้อยู่ในตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสทช. ทั้งที่บอร์ด กสทช.มีมติเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านั้นแล้ว รวมทั้ง นพ.สรณ ยังเตรียมเสนอชื่อ นายไตรรัตน์ ให้เป็นเลขาธิการ กสทช.คนใหม่อีกด้วย โดยอ้างว่าประธาน กสทช.มีอำนาจแต่เพียงคนเดียวในการเสนอชื่อ ทั้งที่ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการ กสทช.ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การกำหนดงบประมาณของสำนักงาน กสทช.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ตามกฎหมาย

“ไม่แปลกเลยที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวปรากฎตามสื่อ เรื่องที่ส.ส.ฝ่ายค้านหยิบยกกรณี กสทช.ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ซื้อ-ขายเครื่องคอมพิวเตอร์รายหนึ่งให้ผูกขาดการขายและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารจาก กสทช.ด้วยวิธีพิเศษกว่า 35 ครั้ง วงเงินหลายร้อยล้านบาทในระยะ 5-6 ปี ก็เพราะมีการมุบมิบ ๆ ดำเนินการในลักษณะนี้”

แหล่งข่าวในสำนักงาน กสทช.ระบุด้วยว่า ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงาน กสทช.ปัจจุบันมีแต่ความอึดอัดต่อสิ่งที่ต้องดำเนินการที่หมิ่นเหม่ต่อกฎหมายและขัดต่อมติ กสทช. ครั้งแล้วครั้งเล่า สะท้อนถึงการขาดเสถียรภาพในการบริหารองค์กรที่เลวร้ายลงทุกวัน

“หากหมดหนทางจริงก็คงต้องพึ่งบารมีด้วยการถวายฎีกา เพื่อให้องค์กรอันเป็นที่รักของพวกเรา สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยที่ทุกคนไม่ต้องกล้ำกลืนฝืนทนเหมือนอย่างทุกวันนี้” แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช.ระบุ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/Mk3vy

Read Previous

บอร์ดบีโอไอเคาะยุทธศาสตร์เชิงรุก 4 ปี ผลักดันไทยสู่ฐานผลิตชั้นนำระดับโลก ไฟเขียว 6 โครงการลงทุน มูลค่ากว่า 4.1 หมื่นล้าน

Read Next

สุดยิ่งใหญ่ ! “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” พบกับหนังสือมากมายกว่า 1 ล้านเล่ม จาก 340 สำนักพิมพ์ รวมกว่า 930 บูธ พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% ตั้งแต่ 12 – 23 ตุลาคมนี้ คาดเงินสะพัดกว่า 400 ล้านเติบโต 20%