วพท.จัดโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” ปูพรมจัดหน่วยบริการสังคม

วพท.มุ่งเสริมความเข้มแข็งการพัฒนาการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. เปิดโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” นำนักศึกษาออกหน่วยบริการประชาชน ปลุกจิตสำนึกอาสาบริการสังคม เพิ่มทักษะวิชาชีพให้เชี่ยวชาญสู่มืออาชีพ

ดร.วิทูรย์ อริยะพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (วพท.) เปิดเผยถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวพท.ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพทุกสาขาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม

 

ดร.วิทูรย์ กล่าวว่า นโยบายในเชิงของการพัฒนานักศึกษาดังกล่าว วพท.จึงได้ริเริมโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” เพื่อปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาในการอาสาด้านการบริการสังคม และหน่วยงานราชการในพื้นที่บริการ รวมทั้งยังช่วยปรับแนวคิดของนักศึกษาให้เล็งเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

“โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านจิตอาสาแก่ผู้เรียนแล้ว ยังสามารถเพิ่มพื้นที่และโอกาสในการแสดงออกด้านความสามารถเชิงวิชาชีพต่อสาธารณะ และเปิดเวทีพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสภาพการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะให้เชี่ยวชาญสู่การเป็นมืออาชีพ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้เป็นอย่างดี” ดร.วิทูรย์ กล่าว
ดร.วิทูรย์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อให้การบริการแก่สังคม ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศให้กับสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 สำนักงานเขตทวีวัฒนาให้บริการสถานที่ละ 3 วันรวม 9 วัน และกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 6 จุด ได้แก่ พื้นที่เทศบาลอ้อมน้อย ศาลายา ทุ่งมังกร เดอะมอลล์บางแค สวนผัก และบางใหญ่-บางบัวทอง รวมทั้งรถจักรยานยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ และรถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว

“กิจกรรม Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จะสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ วพท.อย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ วิชาชีพทุกสาขาอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาสาธารณะ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม” ดร.วิทูรย์ กล่าว และเสริมว่า กิจกรรม Poly CSR ดังกล่าวจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการอำนวยความสะดวกเชิงช่างแก่ประชาชนในสังคม

อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.และปวส. 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี และประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/WH90T

Read Previous

รับมือ ‘พายุเศรษฐกิจ’ ของแพง-เงินเฟ้อ-หนี้พุ่ง

Read Next

พรุ่งนี้รีบจองก่อนหมด!! สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรก 1.69% ต่อปี