สบส.เตือนระวังบริการนวดนอกสถานที่ เสี่ยงสารพัดอันตราย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า การให้บริการนวดนอกสถานที่โดยหมอนวดชาย แม้ว่าจะมีการโฆษณาว่าผู้ให้บริการสุภาพ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ที่อาจจะมีบริการทางเพศแอบแฝง และเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะปล่อยให้ผู้บริการและผู้รับบริการอยู่ด้วยกันเพียงลำพังในสถานที่ปิด ซึ่งการให้บริการนวดนอกสถานที่ก็มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จึงอาจจะไม่มีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานบริการ ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อโรค การบาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกรับบริการนวด ไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือเสริมความงาม จากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งประชาชนจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยอย่างแท้จริง ตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนด  ซึ่งประกอบด้วย 1)มาตรฐานด้านสถานที่ ซึ่งจะต้องสะอาดมีระบบจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล บริเวณที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตาจนเกินไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า ต้องเพียงพอและแยกส่วนสำหรับชาย – หญิง 2)มาตรฐานด้านบริการ ต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย และต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดกับกรม สบส.หรือ สสจ.ในพื้นที่ และ 3)มาตรฐานด้านความปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการทุกชิ้นต้องมีการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ การใช้ยาหรือโรคประจำตัว และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อสงสัย หรือพบเบาะแสการกระทำผิดของร้านสปา หรือนวด หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ18429 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/b8Dbk

Read Previous

เอสซีจี คว้า “SET Awards 2018” ดีเด่นด้านนวัตกรรม จาก Real-time Cement Silo Monitoring

Read Next

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณดัชนี SETHD