“สุทธิ จันทรวงษ์” อธิบดี พส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้าพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.พิษณุโลก

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ และนางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้ามาพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดี พส. ได้ประชุมรับฟังผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในภาวะวิกฤติโควิด-19 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยกลไกการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

นายสุทธิ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ด้วยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับกลุ่มคนตกงาน ลดช่องว่างปัญหาทางสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างมีระบบ ในส่วนของศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดพิษณุโลก อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้ารับบริการในศูนย์พักพิงฯ ให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า ในช่วงแรกมีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการศูนย์พักพิงชั่วคราวในแต่ละวันเต็มพิกัด จำนวนสูงสุด 46 คน/วัน ต่อมาสถานการณ์ฯ ผ่อนคลายสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้ ผู้เข้ารับบริการจึงได้รับการดูแลส่งกลับภูมิลำเนาเดิมโดยรถโดยสารสาธารณะประจำทางเป็นจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการคงเหลือจำนวน 4 คน เนื่องจากไม่มีทรัพสินและที่พักอาศัยเป็นของตนเอง แต่เป็นผู้มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพได้ ทางศูนย์ฯ จึงประสานกับผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานจัดหางานเพื่อหางานให้ผู้เข้ารับบริการดังกล่าว ได้มีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป


 

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/css5G

Read Previous

คนดังใจบุญ “หมอสอง-หมิง” ร่วมเลี้ยงอาหารผู้ยากไร้ในช่วง “โควิด 19”

Read Next

“CPL” ปรับโฉมโชว์รูมใหม่ พร้อมเดินหน้าทำตลาดสินค้าเซฟตี้