เดินหน้าปรับเกณฑ์หุ้น IPO หลังพบการจัดสรรกระจุกตัว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (related persons – RP) เพื่อให้มีการกระจายหุ้น IPO ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยป้องกันการสร้างราคาหุ้นได้

เพราะที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบว่าการซื้อขายหุ้น IPO ในหลายกรณีมีความร้อนแรง ราคาหุ้น IPO ในช่วงแรกที่เข้าซื้อขายสูงกว่าราคา IPO มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากหุ้นที่จัดสรรในช่วง IPO กระจุกตัวมากในกลุ่ม RP ถึงร้อยละ 40-50 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ทำให้สามารถควบคุมปริมาณหุ้นจนนำไปสู่การสร้างราคาหุ้นสูงได้ง่าย และยังพบว่ามีรายชื่อผู้มีอุปการคุณซ้ำกันในการทำ IPO ของบริษัทที่อยู่ต่างอุตสาหกรรมกัน ซึ่งการรายงานผลการขายก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่แท้จริง  ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นขึ้น ซึ่งภาคเอกชนได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณและ RP ของบริษัทมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ซึ่งประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ปรับให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น อาทิ  ปรับปรุงนิยามของ “ผู้มีอุปการคุณ” เป็น บุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับบริษัท กำหนดสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้น IPO โดยเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้ RP  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้น IPO และให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำส่งรายชื่อและระบุลักษณะการมีอุปการคุณต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย รวมไปถึงแก้ไขระยะเวลาการรายงานผลการขายหุ้น IPO จากเดิมที่เสนอภายใน 10 วันเป็นภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/EZkR0

Read Previous

รู้หรือยัง สั่งซื้อขายหุ้นในปีหน้า เปลี่ยนรอบระยะเวลาเหลือ T+2

Read Next

กระทรวงคลัง ลุ้นเพิ่มกำลังซื้อ ให้ต่างชาติเช่าอสังหาฯได้ 50 ปี