เปิดรับสมัครแล้ว! การอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC Thailand Arbitration Center) ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ มีดิเอชั่น ออร์แกไนซ์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ (Thai Arbiitration Training Course) เปิดรับสมัครอบรมในหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

​อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒ น์ ยุกตานนท์ อาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนจาก THAC กล่าวว่า พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายเฉพาะนอกเหนือวิธีพิจารณาทางแพ่งและอาญา โดยได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เป็นกฎหมายการเบี่ยงคดีในกระบวนการยุติธรรม (Diversion)  มีผลคล้ายอนุญาโตตุลาการ นำผลข้อตกลงไปบังคับตามกฎหมาย  มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ  มีผลกับอายุความทางแพ่งและอาญา  ซึ่งการไกล่เกลี่ยเป็นความสมัครใจของคู่กรณีที่จะยอมตนเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้การไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการยุติข้อพิพาทและลดคดีในชั้นศาลได้ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ช่วยทำให้สังคมและชุมชนสงบและปลอดภัยอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้สนใจ และช่วยยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้

ในการอบรมครั้งนี้ มี 9 ปรมาจารย์ด้านอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ประกอบด้วย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อนุญาโตตุลาการประจำสถาบัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิลปะภิรมย์สุข อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการองค์การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก,คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา ทนายความห้างหุ้นส่วน Watson Farley & Williams (ประเทศไทย),คุณสุรัสวดี เจียมสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท Tilleke & Gibbins Interational,คุณนพมาศ ธรรมธีรเดโช ทนายความหุ้นส่วน บริษัท Tilleke & Gibbins Interational, และ คุณดุษฏี ดุษฎีพาณิชย์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท Clyde&Co Thailand

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงานผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป.มืออาชีพ HR มืออาชีพ ผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย สมาชิกภาคีเครือข่ายสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ทรงคุณค่าเหมาะสมกับทุกท่าน

​สำหรับการอบรมหลักสูตรในรุ่นที่ 2 นี้ มีระยะเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีระยะเวลาที่อบรม 18 ชั่วโมง ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่แอดมินโดนัท โทร.089-894-6546 และ 096-793-6589 โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเงิน 59,865 บาท สามารถโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานพระนั่งเกล้า  เลขที่บัญชี 323-284252-7 และ ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 020-38634732-0 ในนาม บริษัท เวิลด์ มีดิเอชั่น ออร์แกไนซ์ จำกัด

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ได้ที่ info@thac.or.th, Facebook : THAC Thailand Arbitration Center และ โทร.02-018-1615

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/4ipAy

Read Previous

ลูกค้า ธอส. ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Read Next

โรบินสันไลฟ์สไตล์ เอาใจหนู ๆ ในแคมเปญ “คิด(ส์)ดี คิดส์เดย์” ต้อนรับความสุขเทศกาลวันเด็ก