เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มสานต่อ “โครงการแสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วและกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานต่อโครงการแสงแก้วเพื่อการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป ็ นป ี ที่ 8 มุ่งสร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ

นายสาระ ล่ำซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื่องจากประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างสังคมที่ให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุในการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเป็นสิ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่สังคมที่เข้มแข็งและสร้างความสุข รวมทั้งการส่งเสริมให้ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงวัย ในโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง (Care Giver) ที่มีการอบรมไปแล้ว 3 รุ่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการแสงแก้ว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ส าหรับช่วยเหลือดูแลปัญหาดวงตาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนแล ะความร่วมมือจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้โครงการเปิดหน่วย
คัดกรองโรคต้อกระจกเชิงรุก ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราบางแค บ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี และชุมชนใกล้เคียงเขตพื้นที่ภาษีเจริญ ยานนาวา หนองแขม พบผู้สูงวัยที่เป็นผู้ป่ วยโรคต้อกระจกจำนวน 54 คน ซึ่งได้เข้ารับการรักษาผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเป็นที่เรียบร้อย โดยคนไข้ทุกท่านได้รับการดูแลตรวจติดตามจากทีมจักษุแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลา 1 เดือน สามารถคืนการมองเห็นพร้อมสุขภาพดวงตาที่ดีให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้แก่นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วย นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ นางสาวอนัญญา อัตชู ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ร่วมกิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินของ “โครงการแสงแก้ว การคัดกรองและผ่าตัดโรคต้อกระจก เพื่อผู้สูงอายุ” และยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคนอีกครั้ง

“การด าเนินโครงการแสงแก้ว โดย มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง ถือเป็นความร่วมมือในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ตลอดระยะ 8 ปีของโครงการแสงแก้วคืนการมองเห็นให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยไปแล้ว รวม 683 ดวงตา และหวังให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุขในการมองเห็น มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้นต่อไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม
(Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) หรือESG เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน” นายสาระ กล่าวสรุป.

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/Og84U

Read Previous

เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบพินโบว์ลิ่งเก่าใช้เป็นเป้าซ้อมยิง ให้กับ สมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย สร้างมูลค่าเพิ่มช่วยลดขยะ

Read Next

ทีทีบีไดรฟ์ จัดโปรพิเศษ เมื่อออกรถมือสองที่เว็บไซต์ Roddonjai ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 2.79% ต่อปี