ไทยประกันชีวิตจับมือพันธมิตรเอไซฯ ผู้นำในอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์จากญี่ปุ่น ขานรับประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

ไทยประกันชีวิตจับมือพันธมิตรเอไซฯ ผู้นำในอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์จากญี่ปุ่น ขานรับประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนานวัตกรรมดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อลดส่งผลกระทบระยะยาวต่อผู้ป่วยและครอบครัว ตอกย้ำแนวคิดการเป็น Life Solutions Provider ส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับลูกค้าและคนไทย

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับผู้เอาประกันภัย และคนในสังคม โดยเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างครบรอบด้าน หรือ Eco-Health System ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และการรักษา (Curative)

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาที่สำคัญด้านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุคือ การเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) หรือ “AD” กลายเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวไทย โดยเมื่อพิจารณาจากประชากรสูงอายุในไทย คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคนภายในปี 2573 จากจำนวนประมาณ 600,000 คนในปัจจุบัน

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง แม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพัฒนายาในปัจจุบัน จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่ในระยะแรกก็ตาม แต่การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยรวมถึงค่าดูแลรักษาที่สูงขึ้นในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ สิ่งนี้อาจเพิ่มภาระทางการเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ขณะเดียวกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความต้องการการดูแลระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว และคนใกล้ชิดได้”

ดังนั้น เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัยและคนไทย บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย โดยการดำเนินงานในระยะแรกจะเป็นการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม และสุขภาพสมองให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้สนใจ รวมถึงการพัฒนา และสร้างระบบ Ecosystem เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ที่แข็งแกร่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและบริการ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด และลดภาระครอบครัวในระยะยาว รวมถึงการขยายความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง ให้ครอบคลุมโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น จากเดิมที่ประกันสุขภาพจะคุ้มครองกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์แล้ว

ด้านนายคานาซาว่า โชเฮ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอไซฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา กล่าวว่า บริษัทเอไซฯ ให้ความสำคัญในการใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของกับผู้ป่วยและครอบครัวเสมอ โดยเฉพาะการนำหลักการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ตามปรัชญาของทางบริษัทฯ มาใช้ นำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในด้านการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในระดับแนวหน้าโดยเฉพาะเรื่องการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคอัลไซเมอร์มานานกว่า 35 ปี

บริษัท เอไซฯ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ผ่านการขับเคลื่อนความตระหนักรู้ของคนในสังคมในการดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ ด้วยโปรแกรมการรับรู้ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว และโปรแกรมตรวจวัดและติดตามสุขภาพสมองสำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม

โรคอัลไซเมอร์เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่ผลมากขึ้นต่อผู้ป่วยและครอบครัวในประเทศไทย ทั้งจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจากความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ในขณะเดียวกันทางบริษัทเอไซฯ กำลังปรับเปลี่ยนตนเองจากบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตเภสัชภัณฑ์ มาเป็นบริษัทที่สร้างระบบนิเวศทางสุขภาพที่เอื้อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชนอย่างครบวงจร โดยเฉพาะในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอไซฯ กับพันธมิตรคือ บริษัทไทยประกันชีวิต ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะดำเนินการตามความความมุ่งหวังอย่างสูงที่จะมอบทางเลือกในการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่ดีให้กับประชาชนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และหลักปรัชญา “hhc (human health care)” ของทางบริษัทฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดย เภสัชกรณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/RQuAk

Read Previous

สหรัฐฯ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงเสื่อมถอย

Read Next

เอสซีจี รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards