10 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 ประกาศผล 21 พ.ย. นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Benchmark of Excellence” ตอกย้ำการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มี 10 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 79 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 50 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพและโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงในปัจจุบัน ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน และเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 21 พ.ย. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Benchmark of Excellence” สะท้อนการเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนความสำเร็จ และนำไปสู่ความยั่งยืนให้ตลาดทุนไทยในทุกมิติ พร้อมประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

“SET Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร สร้างนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”  สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 10 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 79 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 50 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าว   ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ารางวัล SET Awards ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนบริษัทสมัครเข้าชิงรางวัลต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปีทั้ง 2 กลุ่มรางวัล แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรางวัล SET Awards ที่ได้รับยอมรับจากทุกภาคส่วนในตลาดทุน ซึ่งเชื่อว่ารางวัล SET Awards จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้บริษัทในทุกภาคส่วนพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติต่อไป

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2023 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์  นายภากร ปีตธวัชชัย  นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์  นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภายใน ที่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Awards 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards 6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8) Best Asset Management Company Awards และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่ 1) Sustainability Awards และ 2) Supply Chain Management Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Facebook & Youtube: SET Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/setawards

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/GFdvG

Read Previous

ไทยประกันชีวิตรวมพลังพนักงานจิตอาสา Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน

Read Next

BarBQPlaza ออกเมนูใหม่”รวมดาวบันเทิงรส” พร้อมน้ำจิ้มใหม่ ! 2 รสเด็ด