DPU จัดเสวนาวิชาการและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 Legal Tech and Sustainable Development

ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดการเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Legal Tech and Sustainable Development”  ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น.–16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  ถนนประชาชื่น กทม. การเสวนาวิชาการฯครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีภารกิจหลักคือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายดิจิทัล กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ กฎหมายปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายให้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 2565-2569 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกด้วย

การเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ จากนักวิชาการ นักวิชาชีพ เพื่อให้รู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าและสามารถช่วยกันควบคุม ตรวจสอบ มิให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมของสังคมได้ และ ยังเพื่อการบูรณาการการปฏิบัติงานของนักกฎหมายเพื่อทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ภายใต้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งและการกระทำความผิดสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปประกอบ

บทบาทคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จึงมีหน้าที่ร่วมส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิชาการ และอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองในเชิงสร้างสรรค์ และร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการวิชาการสาขานิติศาสตร์ต่อไป อันเป็นเป้าหมายของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ในครั้งนี้

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/PyR5M

Read Previous

ซังซัง” จัดโปรฯ ชุ่มฉ่ำต้อนรับฤดูฝน ช้อปครบ 900 บาท รับฟรีร่มลายน้องซังซังสุดคิวท์ มูลค่า 369 บาท  

Read Next

“SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปีและ 4 ปี