SC Asset รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development (หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 ประเภท Sustainability Disclosure Recognition 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ กรรมการบริหารสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 54 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ (Recognition) 50 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 28 แห่ง รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

#SCAsset #ForGoodMornings #SCยั่งยืน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/11WKT

Read Previous

ออมสินประกาศลดดอกเบี้ย MRR เหลือ 6.845% มีผลทันที

Read Next

บิ๊กอสังหาฯ เมืองนครปฐม “ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้” ทุ่มลงทุนหนักปี “มังกรทอง 2567” มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท รองรับเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติในอนาคต