“เจ้าท่า” เร่งผลิตบุคลากรพาณิชยนาวีรับตลาดขนส่งทางน้ำโต

กรมเจ้าท่า เร่งขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีปี 2566 รุกผลิตบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการทุกระดับเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสอดรับสถานการณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง

กรมเจ้าท่า ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพาณิชยนาวี (การส่งเสริม) ประจำปีงบประมาณ  2566 เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึง ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ชองประเทศ และสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการขนส่งทางลำน้ำและชายฝั่งทะเลให้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ
มากขึ้น ดังนั้นจึงได้ให้ความสำคัญในการผลิตบุคคลากรให้เพียงพอกับความต้องการในทุกระดับของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจน พัฒนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ใด้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจำเรือขององค์การทางทะเลโลก (IMO)  และข้อบังคับกรมเจ้าท่าฯ ซึ่งงบประมาณปี 2566 มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรประจำเรือระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังเน้นการฝึกอบรมบุคลากรประจำเรือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในด้านวิชาชีพทางเรือให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการปลูกฝังให้คนประจำเรือเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีโดยมีเป้าหมายจำนวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา  180  คน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/NQh6H

Read Previous

บาร์บีคิวพลาซ่า รุกสู่ Food Retail จับมือ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ขายน้ำจิ้มในตำนาน

Read Next

ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จับมือ อินโดรามา เวนเจอร์ส – พันธมิตร ร่วมเสวนา “Sustainability in Action”